1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

» MIME ტიპები და მათი გაფართოებები

MIME ტიპი უფრო ალბად იმ ადამიანებს ეცოდინებათ ვინც ვებ-პროგრამირებითა დაკავებული და ან სულაც სამოყვარულო დონეზე რაღაცას ჯახირობს ვებ-როგრამირების მინიმალურ დონეზე.
ნუ მოკლედ აი მაგალიტად როცა ფლეშ ფაილს ვდებთ ვებ გვერდძე embed და object ტეგში ვუტიტებთ ამ MIME ტიპს…
მაგ:


object type="application/x-shockwave-flash"

ანდაც:

header('Content-type:text/xml');

სადაც application/x-shockwave-flash არის MIME ტიპის მანიშნებელი და მისი გაფართოებაა swf ანუ ფლეში.
ასევეა სხვა დანარჩენი ფაილებისათვისაც

ასევე გამოიყენება PHP პროგრამირებაშიც, მაგალითად ფაილების ატვირთვისა და ჩამოტვირთვისათვის, ასევე ჯავასკრიპტშიც და სხვა…
ნუ მოკლედ მე მინდა, რომ აქ ჩამოგიწეროთ ყველა ეს ტიპი თავისივე შესაბამისი გაფართოებით ანუ შესაბამისი ფაილი.

MIME ტიპი გაფართოება (ფაილი)
application/andrew-inset ez
application/atom+xml atom
application/atomcat+xml atomcat
application/atomsvc+xml atomsvc
application/ccxml+xml ccxml
application/cgi cgi
application/davmount+xml davmount
application/ecmascript ecma
application/font-tdpfr pfr
application/hyperstudio stk
application/javascript js
application/json json
application/mac-binhex40 hqx
application/mac-compactpro cpt
application/marc mrc
application/mathematica ma nb mb
application/mathml+xml mathml
application/mbox mbox
application/mediaservercontrol+xml mscml
application/mp4 mp4s
application/msword doc dot
application/mxf mxf
application/octet-stream bin dms lha lzh class so iso dmg dist distz pkg bpk dump elc
application/oda oda
application/ogg ogg
application/pdf pdf
application/perl pl plx ppl perl pm
application/pgp-encrypted pgp
application/pgp-signature asc sig
application/pics-rules prf
application/pkcs10 p10
application/pkcs7-mime p7m p7c
application/pkcs7-signature p7s
application/pkix-cert cer
application/pkix-crl crl
application/pkix-pkipath pkipath
application/pkixcmp pki
application/pls+xml pls
application/postscript ai eps ps
application/prs.cww cww
application/rdf+xml rdf
application/reginfo+xml rif
application/relax-ng-compact-syntax rnc
application/resource-lists+xml rl
application/rls-services+xml rs
application/rsd+xml rsd
application/rss+xml rss
application/rtf rtf
application/ruby rb
application/sbml+xml sbml
application/scvp-cv-request scq
application/scvp-cv-response scs
application/scvp-vp-request spq
application/scvp-vp-response spp
application/sdp sdp
application/set-payment-initiation setpay
application/set-registration-initiation setreg
application/shf+xml shf
application/smil+xml smi smil
application/sparql-query rq
application/sparql-results+xml srx
application/srgs gram
application/srgs+xml grxml
application/ssml+xml ssml
application/vnd.3gpp.pic-bw-large plb
application/vnd.3gpp.pic-bw-small psb
application/vnd.3gpp.pic-bw-var pvb
application/vnd.3gpp2.tcap tcap
application/vnd.3m.post-it-notes pwn
application/vnd.accpac.simply.aso aso
application/vnd.accpac.simply.imp imp
application/vnd.acucobol acu
application/vnd.acucorp atc acutc
application/vnd.adobe.xdp+xml xdp
application/vnd.adobe.xfdf xfdf
application/vnd.amiga.ami ami
application/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation cii
application/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation fti
application/vnd.antix.game-component atx
application/vnd.apple.installer+xml mpkg
application/vnd.audiograph aep
application/vnd.blueice.multipass mpm
application/vnd.bmi bmi
application/vnd.businessobjects rep
application/vnd.chemdraw+xml cdxml
application/vnd.chipnuts.karaoke-mmd mmd
application/vnd.cinderella cdy
application/vnd.claymore cla
application/vnd.clonk.c4group c4g c4d c4f c4p c4u
application/vnd.commonspace csp cst
application/vnd.contact.cmsg cdbcmsg
application/vnd.cosmocaller cmc
application/vnd.crick.clicker clkx
application/vnd.crick.clicker.keyboard clkk
application/vnd.crick.clicker.palette clkp
application/vnd.crick.clicker.template clkt
application/vnd.crick.clicker.wordbank clkw
application/vnd.criticaltools.wbs+xml wbs
application/vnd.ctc-posml pml
application/vnd.cups-ppd ppd
application/vnd.curl curl
application/vnd.data-vision.rdz rdz
application/vnd.denovo.fcselayout-link fe_launch
application/vnd.dna dna
application/vnd.dolby.mlp mlp
application/vnd.dpgraph dpg
application/vnd.dreamfactory dfac
application/vnd.ecowin.chart mag
application/vnd.enliven nml
application/vnd.epson.esf esf
application/vnd.epson.msf msf
application/vnd.epson.quickanime qam
application/vnd.epson.salt slt
application/vnd.epson.ssf ssf
application/vnd.eszigno3+xml es3 et3
application/vnd.ezpix-album ez2
application/vnd.ezpix-package ez3
application/vnd.fdf fdf
application/vnd.flographit gph
application/vnd.fluxtime.clip ftc
application/vnd.framemaker fm frame maker
application/vnd.frogans.fnc fnc
application/vnd.frogans.ltf ltf
application/vnd.fsc.weblaunch fsc
application/vnd.fujitsu.oasys oas
application/vnd.fujitsu.oasys2 oa2
application/vnd.fujitsu.oasys3 oa3
application/vnd.fujitsu.oasysgp fg5
application/vnd.fujitsu.oasysprs bh2
application/vnd.fujixerox.ddd ddd
application/vnd.fujixerox.docuworks xdw
application/vnd.fujixerox.docuworks.binder xbd
application/vnd.fuzzysheet fzs
application/vnd.genomatix.tuxedo txd
application/vnd.google-earth.kml+xml kml
application/vnd.google-earth.kmz kmz
application/vnd.grafeq gqf gqs
application/vnd.groove-account gac
application/vnd.groove-help ghf
application/vnd.groove-identity-message gim
application/vnd.groove-injector grv
application/vnd.groove-tool-message gtm
application/vnd.groove-tool-template tpl
application/vnd.groove-vcard vcg
application/vnd.handheld-entertainment+xml zmm
application/vnd.hbci hbci
application/vnd.hhe.lesson-player les
application/vnd.hp-hpgl hpgl
application/vnd.hp-hpid hpid
application/vnd.hp-hps hps
application/vnd.hp-jlyt jlt
application/vnd.hp-pcl pcl
application/vnd.hp-pclxl pclxl
application/vnd.hzn-3d-crossword x3d
application/vnd.ibm.minipay mpy
application/vnd.ibm.modcap afp listafp list3820
application/vnd.ibm.rights-management irm
application/vnd.ibm.secure-container sc
application/vnd.igloader igl
application/vnd.immervision-ivp ivp
application/vnd.immervision-ivu ivu
application/vnd.intercon.formnet xpw xpx
application/vnd.intu.qbo qbo
application/vnd.intu.qfx qfx
application/vnd.ipunplugged.rcprofile rcprofile
application/vnd.irepository.package+xml irp
application/vnd.is-xpr xpr
application/vnd.jam jam
application/vnd.jcp.javame.midlet-rms rms
application/vnd.jisp jisp
application/vnd.joost.joda-archive joda
application/vnd.kahootz ktz ktr
application/vnd.kde.karbon karbon
application/vnd.kde.kchart chrt
application/vnd.kde.kformula kfo
application/vnd.kde.kivio flw
application/vnd.kde.kontour kon
application/vnd.kde.kpresenter kpr kpt
application/vnd.kde.kspread ksp
application/vnd.kde.kword kwd kwt
application/vnd.kenameaapp htke
application/vnd.kidspiration kia
application/vnd.kinar kne knp
application/vnd.koan skp skd skt skm
application/vnd.llamagraphics.life-balance.desktop lbd
application/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xml lbe
application/vnd.lotus-1-2-3 123
application/vnd.lotus-approach apr
application/vnd.lotus-freelance pre
application/vnd.lotus-notes nsf
application/vnd.lotus-organizer org
application/vnd.lotus-screencam scm
application/vnd.lotus-wordpro lwp
application/vnd.macports.portpkg portpkg
application/vnd.mcd mcd
application/vnd.medcalcdata mc1
application/vnd.mediastation.cdkey cdkey
application/vnd.mfer mwf
application/vnd.mfmp mfm
application/vnd.micrografx.flo flo
application/vnd.micrografx.igx igx
application/vnd.mif mif
application/vnd.mobius.daf daf
application/vnd.mobius.dis dis
application/vnd.mobius.mbk mbk
application/vnd.mobius.mqy mqy
application/vnd.mobius.msl msl
application/vnd.mobius.plc plc
application/vnd.mobius.txf txf
application/vnd.mophun.application mpn
application/vnd.mophun.certificate mpc
application/vnd.mozilla.xul+xml xul
application/vnd.ms-artgalry cil
application/vnd.ms-asf asf
application/vnd.ms-cab-compressed cab
application/vnd.ms-excel xls xlm xla xlc xlt xlw
application/vnd.ms-fontobject eot
application/vnd.ms-htmlhelp chm
application/vnd.ms-ims ims
application/vnd.ms-lrm lrm
application/vnd.ms-powerpoint ppt pps pot
application/vnd.ms-project mpp mpt
application/vnd.ms-works wps wks wcm wdb
application/vnd.ms-wpl wpl
application/vnd.ms-xpsdocument xps
application/vnd.mseq mseq
application/vnd.musician mus
application/vnd.muvee.style msty
application/vnd.neurolanguage.nlu nlu
application/vnd.noblenet-directory nnd
application/vnd.noblenet-sealer nns
application/vnd.noblenet-web nnw
application/vnd.nokia.n-gage.data ngdat
application/vnd.nokia.n-gage.symbian.install n-gage
application/vnd.nokia.radio-preset rpst
application/vnd.nokia.radio-presets rpss
application/vnd.novadigm.edm edm
application/vnd.novadigm.edx edx
application/vnd.novadigm.ext ext
application/vnd.oasis.opendocument.chart odc
application/vnd.oasis.opendocument.chart-template otc
application/vnd.oasis.opendocument.formula odf
application/vnd.oasis.opendocument.formula-template otf
application/vnd.oasis.opendocument.graphics odg
application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template otg
application/vnd.oasis.opendocument.image odi
application/vnd.oasis.opendocument.image-template oti
application/vnd.oasis.opendocument.presentation odp
application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template otp
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template ots
application/vnd.oasis.opendocument.text odt
application/vnd.oasis.opendocument.text-master otm
application/vnd.oasis.opendocument.text-template ott
application/vnd.oasis.opendocument.text-web oth
application/vnd.olpc-sugar xo
application/vnd.oma.dd2+xml dd2
application/vnd.openofficeorg.extension oxt
application/vnd.osgi.dp dp
application/vnd.palm prc pdb pqa oprc
application/vnd.pg.format str
application/vnd.pg.osasli ei6
application/vnd.picsel efif
application/vnd.pocketlearn plf
application/vnd.powerbuilder6 pbd
application/vnd.previewsystems.box box
application/vnd.proteus.magazine mgz
application/vnd.publishare-delta-tree qps
application/vnd.pvi.ptid1 ptid
application/vnd.quark.quarkxpress qxd qxt qwd qwt qxl qxb
application/vnd.recordare.musicxml mxl
application/vnd.rn-realmedia rm
application/vnd.seemail see
application/vnd.sema sema
application/vnd.semd semd
application/vnd.semf semf
application/vnd.shana.informed.formdata ifm
application/vnd.shana.informed.formtemplate itp
application/vnd.shana.informed.interchange iif
application/vnd.shana.informed.package ipk
application/vnd.simtech-mindmapper twd twds
application/vnd.smaf mmf
application/vnd.solent.sdkm+xml sdkm sdkd
application/vnd.spotfire.dxp dxp
application/vnd.spotfire.sfs sfs
application/vnd.sus-calendar sus susp
application/vnd.svd svd
application/vnd.syncml+xml xsm
application/vnd.syncml.dm+wbxml bdm
application/vnd.syncml.dm+xml xdm
application/vnd.tao.intent-module-archive tao
application/vnd.tmobile-livetv tmo
application/vnd.trid.tpt tpt
application/vnd.triscape.mxs mxs
application/vnd.trueapp tra
application/vnd.ufdl ufd ufdl
application/vnd.uiq.theme utz
application/vnd.umajin umj
application/vnd.unity unityweb
application/vnd.uoml+xml uoml
application/vnd.vcx vcx
application/vnd.visio vsd vst vss vsw
application/vnd.visionary vis
application/vnd.vsf vsf
application/vnd.wap.wbxml wbxml
application/vnd.wap.wmlc .wmlc wmlc
application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc wmlsc
application/vnd.webturbo wtb
application/vnd.wordperfect wpd
application/vnd.wqd wqd
application/vnd.wt.stf stf
application/vnd.xara xar
application/vnd.xfdl xfdl
application/vnd.yamaha.hv-dic hvd
application/vnd.yamaha.hv-script hvs
application/vnd.yamaha.hv-voice hvp
application/vnd.yamaha.smaf-audio saf
application/vnd.yamaha.smaf-phrase spf
application/vnd.yellowriver-custom-menu cmp
application/vnd.zzazz.deck+xml zaz
application/voicexml+xml vxml
application/winhlp hlp
application/wsdl+xml wsdl
application/wspolicy+xml wspolicy
application/x-ace-compressed ace
application/x-bcpio bcpio
application/x-bittorrent torrent
application/x-bzip bz
application/x-bzip2 bz2 boz
application/x-cdlink vcd
application/x-chat chat
application/x-chess-pgn pgn
application/x-compress .Z
application/x-cpio cpio
application/x-csh csh
application/x-director dcr dir dxr fgd
application/x-dvi dvi
application/x-futuresplash spl
application/x-gtar gtar
application/x-gzip .gz .tgz
application/x-hdf hdf
application/x-httpd-php php php3 php4 php5 php6
application/x-httpd-php-source phps
application/x-img img
application/x-latex latex
application/x-ms-wmd wmd
application/x-ms-wmz wmz
application/x-msaccess mdb
application/x-msbinder obd
application/x-mscardfile crd
application/x-msclip clp
application/x-msdownload exe dll com bat msi
application/x-msmediaview mvb m13 m14
application/x-msmetafile wmf
application/x-msmoney mny
application/x-mspublisher pub
application/x-msschedule scd
application/x-msterminal trm
application/x-mswrite wri
application/x-netcdf nc cdf
application/x-pkcs12 p12 pfx
application/x-pkcs7-certificates p7b spc
application/x-pkcs7-certreqresp p7r
application/x-pkcs7-crl .crl
application/x-rar-compressed rar
application/x-sh sh
application/x-shar shar
application/x-shockwave-flash swf
application/x-stuffit sit
application/x-stuffitx sitx
application/x-sv4cpio sv4cpio
application/x-sv4crc sv4crc
application/x-tar .tgz tar
application/x-tcl tcl
application/x-tex tex
application/x-texinfo texinfo texi
application/x-ustar ustar
application/x-wais-source src
application/x-x509-ca-cert .crt der crt
application/xenc+xml xenc
application/xhtml+xml xhtml xht
application/xml xml xsl
application/xml-dtd dtd
application/xop+xml xop
application/xslt+xml xslt
application/xspf+xml xspf
application/xv+xml mxml xhvml xvml xvm
application/zip zip
audio/basic au snd
audio/midi mid midi kar rmi
audio/mp4 mp4a m4p m4a mp4
audio/mpeg mpga mp2 mp2a mp3 m2a m3a
audio/vnd.digital-winds eol
audio/vnd.lucent.voice lvp
audio/vnd.nuera.ecelp4800 ecelp4800
audio/vnd.nuera.ecelp7470 ecelp7470
audio/vnd.nuera.ecelp9600 ecelp9600
audio/wav wav
audio/x-aiff aif aiff aifc
audio/x-mpegurl m3u
audio/x-ms-wax wax
audio/x-ms-wma wma
audio/x-pn-realaudio ram ra
audio/x-pn-realaudio-plugin rmp
audio/x-wav wav
chemical/x-cdx cdx
chemical/x-cif cif
chemical/x-cmdf cmdf
chemical/x-cml cml
chemical/x-csml csml
chemical/x-pdb pdb
chemical/x-xyz xyz
image/bmp bmp
image/cgm cgm
image/g3fax g3
image/gif gif
image/ief ief
image/jpeg jpeg jpg jpe
image/png png
image/prs.btif btif
image/svg+xml svg svgz
image/tiff tiff tif
image/vnd.adobe.photoshop psd
image/vnd.djvu djvu djv
image/vnd.dwg dwg
image/vnd.dxf dxf
image/vnd.fastbidsheet fbs
image/vnd.fpx fpx
image/vnd.fst fst
image/vnd.fujixerox.edmics-mmr mmr
image/vnd.fujixerox.edmics-rlc rlc
image/vnd.ms-modi mdi
image/vnd.net-fpx npx
image/vnd.wap.wbmp .wbmp wbmp
image/vnd.xiff xif
image/x-cmu-raster ras
image/x-cmx cmx
image/x-icon ico
image/x-pcx pcx
image/x-pict pic pct
image/x-portable-anymap pnm
image/x-portable-bitmap pbm
image/x-portable-graymap pgm
image/x-portable-pixmap ppm
image/x-rgb rgb
image/x-xbitmap xbm
image/x-xpixmap xpm
image/x-xwindowdump xwd
message/rfc822 eml mime
model/iges igs iges
model/mesh msh mesh silo
model/vnd.dwf dwf
model/vnd.gdl gdl
model/vnd.gtw gtw
model/vnd.mts mts
model/vnd.vtu vtu
model/vrml wrl vrml
text/calendar ics ifb
text/css css
text/csv csv
text/html .shtml .shtml html htm shtml
text/plain txt text conf def list log in
text/prs.lines.tag dsc
text/richtext rtx
text/sgml sgml sgm
text/tab-separated-values tsv
text/troff t tr roff man me ms
text/uri-list uri uris urls
text/vbscript vbs
text/vnd.fly fly
text/vnd.fmi.flexstor flx
text/vnd.in3d.3dml 3dml
text/vnd.in3d.spot spot
text/vnd.sun.j2me.app-descriptor jad
text/vnd.wap.wml .wml wml
text/vnd.wap.wmlscript .wmls wmls
text/x-asm s asm
text/x-c c cc cxx cpp h hh dic
text/x-config cnf conf
text/x-fortran f for f77 f90
text/x-java-source java
text/x-log log
text/x-pascal p pas
text/x-registry reg
text/x-setext etx
text/x-sql sql
text/x-uuencode uu
text/x-vcalendar vcs
text/x-vcard vcf
video/3gpp 3gp
video/3gpp2 3g2
video/h261 h261
video/h263 h263
video/h264 h264
video/jpeg jpgv
video/jpm jpm jpgm
video/mj2 mj2 mjp2
video/mp4 mp4 mp4v mpg4
video/mpeg mpeg mpg mpe m1v m2v
video/quicktime qt mov
video/vnd.fvt fvt
video/vnd.mpegurl mxu m4u
video/vnd.vivo viv
video/x-fli fli
video/x-ms-asf asf asx
video/x-ms-wm wm
video/x-ms-wmv wmv
video/x-ms-wmx wmx
video/x-ms-wvx wvx
video/x-msvideo avi
video/x-sgi-movie movie
x-conference/x-cooltalk ice

ვეცადე ყველა ტიპი შემეგროვებინა.

© აქ გამოქვეყნებული ნებისმიერი რესურსის გამოყენება, დასაშვებია მხოლოდ მისივე გვერდის ბმულის წყაროდ მითითებით!

3 კომენტარი ამ პოსტზე↓

ჩანიშნე ქვედა კომენტარების RSS 2.0 წყარო.
 1. გიო ამბობს:
  10 იანვარი, 2012წ. 16:27სთ.

  ეს საიტი კარგია ბრატ მაგრამ სად ვისწავლო ვებ პროგრამირება? ბევრი არაფერი ვიცი და მინდა ვისწავლო

  g.darbaidze@posta.ge

  კარგია თუ ცუდი: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ილია ამბობს:
  10 იანვარი, 2012წ. 19:28სთ.

  ვებ პროგრამირების სწავლას ბევრი დრო და მონდომება სჭირდება 😉
  თუ შენით გინდა ისწავლო ინტერნეტში მრავალი საკითხავი მასალაა, ამ საიტზეც დევს რარაცრაღაცეები.
  დაიწყე სულ მარტივი გვერდების შექმნით და ნელნელა გაართულე, მერე რაიმე პროექტი დაისახე მიზნად და გააკეთე.
  ყველაზე კარგი მასწავლებელია პრაქტიკა 😉

  კარგია თუ ცუდი: Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Pharmc408 ამბობს:
  11 სექტემბერი, 2012წ. 21:06სთ.

  Hello! feakead interesting feakead site! I’m really like it! Very, very feakead good!

  კარგია თუ ცუდი: Thumb up 0 Thumb down 0

დატოვე კომენტარი↓

*გთხოვთ წეროთ ქართული ასოებით

 

 

XHTML: დამხმარე კოდები: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

7 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 5

› გალაკტიონ ტაბიძე: ეფემერა

ცხენთა შეჯიბრებაზე ჩემი ლურჯა ცხენები
ჰქროდნენ ეფემერული და ფერადი ქარებით,
იყვნენ საუკუნენი, მაგრამ ვერ ვიხსენები
გაფრენილი პირველი წყების ნიაგარებით.
ვწუხვარ: ერთადერთი ვარ და ზეცაზე სწერია
ჩემი გზა და ახალი ლალის კართაგენები,
ბედი – ქროლვის გარეშე – › › ›

DU